در این نوشته با جواب صفحه 74 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 شیمی دوازدهم

1- شکل زیر نقشۀ پتانسیل مولکول‌های کربونیل سولفید (SCO) و اتین (C2H2)  را نشان می‌دهد. با توجه به آنها گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟

image 51

اتین، زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی آن برخلاف کربونیل سولفید متقارن است.

2- با توجه به نقشۀ پتانسیل مولکول‌های آمونیاک و گوگرد تر‌ی‌اکسید به پرسش‌های پاسخ دهید.

image 54

آ) با بیان دلیل، هر یک از اتم‌ها را در نقشه‌های بالا با (δ−) و(δ+)  نشان‌دار کنید.

ب) کدام مولکول قطبی و کدام ناقطبی است؟ چرا؟

گوگرد تری‌اکسید (SO3)، ناقطبی و آمونیاک (NH3) قطبی است. اتم مرکزی در NH3 دارای جفت الکترون پیوندی است. در مولکول گوگرد تری‌اکسید تراکم بار الکتریکی روی اتم مرکزی یکسان است. ولی در مولکول آمونیاک این طور نیست.

3- با توجه به شکل‌های زیر با دلیل پیش بینی کنید کدام مایع، کلروفرم(CHCl3)  و کدام یک کربن تتراکلرید (CCl4)  است؟

image 53

در کلروفرم تقارن توزیع بارهای الکتریکی وجود ندارد (شکل حاشیه) از این رو دارای مولکول های قطبی است و باید بار یکه این مایع در میدان الکتریکی منحرف شود، در حالی که در ساختار کربن تتراکلرید توزیع بار الکتریکی متقارن بوده و گشتاور دو قطبی آن صفر است.

جواب صفحه 74 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 74 شیمی دوازدهم