در این نوشته با جواب صفحه 74 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 فارسی دوم

جواب درست نادرست صفحه 74 فارسی دوم

۱- آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد.

نادرست

2- همه‌ی داستان‌های شاهنامه به شعر است.

درست

3- فردوسی چهل سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت.

نادرست

4- شهر توس در نزدیکی مشهد قرار دارد.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 74 فارسی دوم

۱- شاهنامه‌ی فردوسی درباره‌ی چیست؟

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره ی ایران و پهلوانان نوشته شده است.

2- بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه کیست؟

رستم

3- فردوسی برای نوشتن کتاب شاهنامه چند سال زحمت کشید؟ چرا؟

سی سال – چون او شاهنامه را نوشت تا زبان فارسی را زنده نگه دارد.

جواب حالا تو بگو صفحه 74 فارسی دوم

زیبا ← زیباتر ← زیباترین

دور ← دورتر ← دورترین

نزدیک ← نزدیک تر ← نزدیک ترین

بلند ← بلندتر ← بلندترین

برچسب شده در: