جواب صفحه ۷۴ فارسی دوم


haladars دی 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۷۴ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 74 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 فارسی دوم

جواب درست نادرست صفحه 74 فارسی دوم

۱- آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد.

نادرست

2- همه‌ی داستان‌های شاهنامه به شعر است.

درست

3- فردوسی چهل سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت.

نادرست

4- شهر توس در نزدیکی مشهد قرار دارد.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 74 فارسی دوم

۱- شاهنامه‌ی فردوسی درباره‌ی چیست؟

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره ی ایران و پهلوانان نوشته شده است.

2- بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه کیست؟

رستم

3- فردوسی برای نوشتن کتاب شاهنامه چند سال زحمت کشید؟ چرا؟

سی سال – چون او شاهنامه را نوشت تا زبان فارسی را زنده نگه دارد.

جواب حالا تو بگو صفحه 74 فارسی دوم

زیبا ← زیباتر ← زیباترین

دور ← دورتر ← دورترین

نزدیک ← نزدیک تر ← نزدیک ترین

بلند ← بلندتر ← بلندترین

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه