در این نوشته با جواب صفحه 74 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 فارسی هشتم

1-واژه های مهم املایی را از متن درس بیابید و بنویسید.

1- عجیب، مطالب، حفظ، باعث، قصیده، غزل، لحظه، مکث، عاشق، حلاوت، لهجه، خاص، فوق العاده، حکمت، استعداد، بی نظیر، هوش، هیاهو، سکوت، ذهن، حاصل، قلک، طراوت، تعارف، تاسف با، گزید، منتظر، بگذار، لیاقت، انیس و مونس، غلط، حافظ، حمعیّت، هلهله، صدراعظم،منشأ، حدود، هوش، ذکاوت، اطّلاع، شیوع، آغاز، جهل، خرافات، حاضر، قضا، طفل، اندوه، تحمّل، خطاب، اطراف، وضع، حقیقی

2-درهر یک از جمله های زیر، صفت های بیانی را بیابید.

زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته اند.
من آینده ای درخشان برای این نوجوان میبینم.
برگ های سبز، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.
3-کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید.

مطالب : مطالب مفید                               کاشف : کاشف هوشمند

لهجه : لهجه قشنگ                                      دریا : دریای آرام

برچسب شده در: