در این نوشته با جواب صفحه 75 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 75 ریاضی دوم

کاردرکلاس

1- اندازه ی طول این مداد را که با وسایل مختلف اندازه‌گیری شده است، بیان کنید.


طول مداد 5 گیره است.
طول مداد 4 پاک‌کن است.
طول مداد 10 چینه است.

جواب صفحه 75 ریاضی دوم
جواب صفحه 75 ریاضی دوم

2- چرا برای طول مداد عددهای مختلف به دست آمده است؟

 چون طول وسایلی که با آنها مداد را اندازه‌گیری کردیم متفاوت بودند.

3- برای این که طول این مداد فقط با یک عدد مشخّص شود، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟ 

آن را فقط با یک وسیله مثل خط‌کش اندازه‌گیری کنیم.

کامل کن

ساعت چند است؟

9:10

image 183

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی بزرگ 30 دقیقه یا نیم ساعت حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟

9:40

image 184

اگر عقربه‌ی بزرگ روی 15 دقیقه باشد، نیم ساعت بعد کجا قرار می‌گیرد؟ مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را با رنگ کردن نشان دهید.

روی 45 دقیقه

image 185

برچسب شده در: