در این نوشته با جواب صفحه 75 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 75 ریاضی هشتم

کار در کلاس

با توجه به بردارهای داده شده، بردار مورد نظر را رسم کنید.

جواب صفحه 75 ریاضی هشتم

فعالیت

1- بردارهای a و b مفروض‌اند.

image 163

2- بردارهای خواسته شده را رسم کنید.

image 164

برچسب شده در: