در این نوشته با جواب صفحه 75 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 75 علوم چهارم

فعالیت

1-به مدت 2 هفته از اول یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

image

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 75 علوم چهارم

به ّ مدت 2 هفته، آسمان را در روز مشاهده کنید. آیا ماه را در آسمان می بینید؟ شکل آن را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید.

آخر هفته‌ی اول (روزهای هفتم و هشتم ماه) و آخر هفته‌ی سوم (روزهای بیست و یکم و بیست و دوم ماه) در آسمان دیده می‌شود.

برچسب شده در: