در این نوشته با جواب صفحه 76 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 76 ریاضی دوم

1- 4 مکعب چینه را کنار هم گذاشته‌ایم تا یک چینه‌ی بزرگ درست شود. اندازه‌ی هر شکل را با کامل کردن جاهای خالی مشخّص کنید.

جواب صفحه 76 ریاضی دوم
جواب صفحه 76 ریاضی دوم

کامل کن

ساعت چند است؟

3:35

image 188

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی بزرگ 15 دقیقه یا یک ربع ساعت حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟

3:50

image 189

اگر عقربه‌ی بزرگ روی 20 دقیقه باشد، یک ربع بعد عقربه کجا قرار می‌گیرد؟ مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را با رنگ کردن نشان دهید.

35 دقیقه

image 190

برچسب شده در: