در این نوشته با جواب صفحه 76 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 76 ریاضی هشتم

کار در کلاس

در هر شکل، بردارِ c را بر حسب بردارهای a و b بنویسید.

image 166

تمرین

1- با توجه به بردارهای a و b، بردارهای c و d را رسم کنید.

image 167

2- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

image 168

3- معادله‌های مختصات زیر را حل کنید.

image 169

4- در شکل روبه‌رو، نیروی وزن جعبه، که روی سطح شیب‌داری قرار گرفته، نشان داده شده است. این بردار را روی دو امتداد رسم شده تجزیه کنید.

image 170

5- با توجه به بردارهای a و b، مختصات بردار c را به دست آورید.

image 171

6- با توجه به بردارهای a و b و c، بردار d را رسم کنید.

image 172

7- بردارهای داده شده را روی امتدادهای رسم شده تجزیه کنید.

جواب صفحه 76 ریاضی هشتم

برچسب شده در: