در این نوشته با جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم

شکل زیر شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی رانشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم

1- مشخص کنید هر یک از جمله های زیر، توصیف کدام بخش از این فناوری است؟

آ) پرتوهای خورشیدی را روی برج گیرنده متمرکز می کنند.

آینه ها.

ب) شارهای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می شود.

شاره A.

پ) شارهای که توربین را به حرکت در می آورد

بخار داغ.

2- با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 76 شیمی دوازدهم

آ) کدام ماده در گسترۀ دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

N2، زیرا هرچه تفاوت بین نقطهٔ ذوب و جوش یک ماده کمتر باشد، نیروهای بین ذره‌های سازندهٔ آن ضعیف‌تر است و در گسترهٔ دمایی کمتری به حالت مایع وجود خواهد داشت.

ب) کدام ماده را به جای شاره A  پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

NaCl، زیرا در گسترهٔ دمایی بیشتری به حالت مایع وجود خواهد داشت.

3- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، جملۀ زیر را کامل کنید.

مطابق یک قاعدۀ کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک مادۀ خالص (بیشتر) باشد، آن ماده در گسترۀ دمایی بیشتری به حالت مایع بوده و نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازندۀ مایع (قوی‌تر) است.