در این نوشته با جواب صفحه 77 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 77 تفکر و سبک زندگی هفتم

فعالیت 2: فردی

شیوه ی رفتاری خود، یک همکلاسی، پدر یا مادر و یا همسایه خود را در یک موقعیت ارزیابی کنید و نتیجه را در کلاس بخوانید.

همکلاسی من فردی باهوش و با اعتماد به نفس بالا است. او به دیگران احترام میگذارد و بسیار فرد مودبی است. همیشه در فکر کمک کردن به دیگران است و به دوستانش در درس هایشان کمک می کند. او ترسو نیست و در مقابل زودرگویی می ایستد و مقاومت می کند. او دارای روحیه بالا در کار گروهی است و توانایی نه گفتن به خواسته های غیر منطقی دیگران را دارد.

فعالیت در خانه

من از این درس آموختم که:

1- رفتار خوب و مؤدبانه داشته باشم.

2- درهر موقعیتی تصمیم درست بگیرم.

3- هدف های خودم را مشخص کنم.

4- شیوه ارتباطی قاطعانه داشته باشم.

5- اگر کسی از من درخواست نابجایی کرد نه بگویم.