جواب صفحه ۷۷ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۷ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۷ ریاضی پنجم

کار در کلاس

در کدام یک از شکل‌های زیر، نیم خطّ «آ ب» نیمساز «آ» است؟

image 87

تمرین

۱- با توجّه به اینکه نیم خطّ «س ج» نیمساز زاویه‌‌ی «ر س د» است، اندازه‌ی زاویه‌‌ی «ج س د» را پیدا کنید.

image 92

۲- در شکل زیر نیم خطِّ «ب د» نیمساز زاویه‌‌ی «آ ب س» است.
اندازه‌ی «س» را پیدا کنید.

image 91

۳- بر اثر طوفان، درخت کاج مدرسه طوری کج شده که با سطح زمین زاویه‌‌ی ۷۰ درجه تشکیل داده است. آقای عظیمی می‌خواهد برای مهار درخت، یک میله‌ی آهنی را در زمین فروکند؛ طوری که میله بر زمین عمود باشد. در این صورت، انتهای میله با تنه‌ی درخت چه زاویه‌ای تشکیل می‌دهد؟

image 90

۴- در کدام یک از مثلّث‌های زیر، نیمساز «ب» روی خطّ تقارن شکل است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. با نقاله نیمساز زاویه را رسم می‌کنیم.

image 89

۵- با توجّه به شکل‌های زیر، در کدام شکل، نیم خطّ «ب س» نیمساز «ب» است؟

image 88

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه