در این نوشته با جواب صفحه 77 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 77 ریاضی چهارم

در شکل زیر، تقویم فروردین ماه در یک سال شمسی را می‌بینید.

جواب صفحه 77 ریاضی چهارم
جواب صفحه 77 ریاضی چهارم

در ایّام نوروز آن سال دانش آموزان چند دقیقه تعطیل بوده‌اند؟

برای حلّ مسئله آن را به 3 زیر مسئله تقسیم می‌کنیم. شما هم این زیر مسئله‌ها را حل کنید تا پاسخ مسئله به دست آید. در صورت تمایل، برای محاسبه از ماشین حساب کمک بگیرید.

* تعداد روزهای تعطیل دانش آموزان در نوروز چند روز است؟ 13
* این روزها چند ساعت می‌شوند؟

13×24=312

* هر ساعت 60 دقیقه است. این تعداد ساعت چند دقیقه می‌شود؟

312×60=18720

در مورد چگونگی استفاده از فرصت تعطیلات نوروز در کلاس گفت‌وگو کنید.

5- کدام یک از زمان‌های زیر طولانی‌تر است؟


8 هفته
1450 ساعت
60 روز
8760 دقیقه
برای یافتن پاسخ، جاهای خالی را پر کنید.

* 8 هفته یعنی 8×7=56 روز.
* 1450 ساعت به طور تقریبی یعنی 60 روز. (60 روز و 10 ساعت)

image 123

* 8760 دقیقه یعنی 146 ساعت و به طور تقریبی یعنی 6 روز.

بنابراین، زمان 1450 ساعت از همه طولانی‌تر است.

image 122