در این نوشته با جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم

1- توضیح دهید چرا برای توصیف ترکیب های یونی در منابع علمی معتبر هیچ گاه واژه هایی مانند مولکول و فرمول مولکولی به کار نمی رود؟

در شبکه بلوری ترکیب های یونی، آرایش یون ها در سرتاسر شبکه از یک الگوی تکراری پیروی می کند. هر کاتیون و آنیون عدد کوئورد دیناسیون معینی دارد به طوری که در ساختار آن ها مولکول های مجزا وجود ندارد.

2- جدول زیر اندازه شعاع برخی یون های متداول را در مقایسه با اندازه اتم سازندۀ آن ها نشان می دهد. در مورد این جدول با یکدیگر گفتگو کنید و روندهای موجود در آن را توضیح دهید.

جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم

در همه گروه های عناصر اصلی شعاع اتمی و یون پایدار آنها از بالا به پایین افزایش می یابد. در عناصر هم دوره هرچه بار الکتریکی کاتیون بیش تر باشد، شعاع آن کوچکتر و هرچه بار الکتریکی آنیون بیش تر باشد، شعاع آن بزرگتر است.

3- اگر هریون را کره ای باردار در نظر بگیرید، چگالی بار هم ارز با نسبت بار به حجم آن است. کمیتی که می تواند برای مقایسه میزان برهم کنش میان یون ها به کار رود. نسبت ساده تری که می توان به کاربرد، نسبت مقدار بار یون به شعاع آن است. با این توصیف جدول زیر را کامل کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 78 شیمی دوازدهم

آ) چگالی بار کدام کاتیون کمتر و کدام یک بیشتر است؟ چرا؟

چگالی بارK+  کمتر و چگالی بارMg2+  بیشتر است، زیرا هرچه بار کاتیون بیشتر شود، شعاع آن کوچکتر شده و نسبت بار به شعاع افزایش می‌یابد. اگر بار کاتیون‌ها، با هم برابر باشد، چگالی بار کاتیونی بیشتر است که شعاع کمتری دارد.

ب) چگالی بار کدام آنیون کمتر و کدام یک بیشتر است؟ چرا؟

چگالی بار Cl  کمتر و چگالی بارS2−  بیشتر است، زیرا هرچه بار آنیون بیشتر شود، شعاع آن بیشتر شده و نسبت بار به شعاع افزایش می‌یابد. اگر بار آنیون‌ها، با هم برابر باشد، چگالی بار آنیونی بیشتر است که شعاع کوچک‌تری دارد.

پ) پیش بینی کنید نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه قوی تر است؟ چرا؟

نیروی جاذهٔ میان Mg2+  و O2− بیشتر است. نیروی جاذبهٔ بین‌ یون‌ها با بار یون‌ها رابطهٔ مستقیم و با شعاع یون‌ها رابطهٔ عکس دارد.

ت) پیش بینی کنید نیروی جاذبه میان کدام کاتیون باکدام آنیون از همه ضعیف تراست؟ چرا؟

نیروی جاذهٔ میانK+  و Cl کمتر است. نیروی جاذبهٔ بین‌ یون‌ها با بار یون‌ها رابطهٔ مستقیم و با شعاع یون‌ها رابطهٔ عکس دارد.