در این نوشته با جواب صفحه 78 علوم دوم همراه شما هستیم.

رضا هشت سال دارد. در تصویر، کارت مراقبت او را می بینید. وقتی رضا به دنیا آمد، چند کیلوگرم وزن داشت؟ قدّ او چند سانتی متر بود؟

3000 گرم(3 گیلوگرم) وزن داشت و قد او 50 سانتی‌متر بود.

برچسب شده در: