در این نوشته با جواب صفحه 78 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 78 فارسی هشتم

خودارزیابی

1-سیدجمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

1) زبان آموزی  2) سخنوری  3) بحث با دیگران   4) تاثیر گذاری سخنش

2-چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.

3-چرا روحانیت و چهره های علمی ـ فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟

آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

گفت و گو

1-دربارە تأثیر دو نامە میرزای شیرازی و سیدجمال، گفت وگو کنید.

دو نامه کار خودشان را کردند. موقعیت سنجی و دشمن شناسی سیدجمال‌الدین باعث شد تا از موقعیت اجتماعی مرجع تقلید زمان میرزای شیرازی استفاده کرده و نقشه شوم استکبار را رو نماید. سید به میرزا نامه نوشت و میرزا فتوای تاریخی خود را صادر کرد و این دو نامه باعث ناکام ماندن دشمنان شد.

2-از دیوان حافظ، متن شعر «ای هدهد صبا به سبا می فرستمت…. » را بیابید ؛ در گروه بخوانید و قافیه های آن را مشخص کنید.

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت          بنگر که از کجا می‌فرسمت

حیف است طایری چو تو ، در خاکدانِ غم           زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت

در راه عشقْ مرحله قرب و بعد نیست           می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت

هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر           در صحبت شِمال و صبا می‌فرستمت

تا لشکر غمت نکند مُلک دل خراب           جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت

ای غایب از نظر، که شدی همنشین دل          ، می‌گویمت دعا و ثَنا می ‌فرستمت

در روی خود تَفَرُج صُنع خدای کن           کآیینه خدای‌نما می‌فرستمت

تا مطربان ز شوق مَنَت آگهی دهند           قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت          « با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت

حافظ! سرود مجلس ما ذکر خیر توست           بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت»

برچسب شده در: