در این نوشته با جواب صفحه 78 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 78 هدیه چهارم

برایم بگو

از رفتار این دو دوست )پیامبر و ابوذر( چه درسی گرفتی؟

عشق و وفاداری

کامل کنید

حدیث زیر را با دقّت بخوانید

رسول خدا فرمود: سه کار است که باعث می شود محبّت دوستانت به تو زیاد شود:

وقتی آنها را دیدی سلام کنی؛

وقتی وارد مجلسی می شوند، برایشان جا باز کنی؛

آنها را با نام هایی که نیکوست و دوست دارند، صدا بزنی.

با توجّه به مفهوم حدیث بنویسید که شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می دهید تا دوستی تان بیشتر شود

عیادت هنگام بیماری

کمک کردن در هنگام گرفتاری

هدیه گرفتن برای تولد

دعوت کردن آن ها برای مهمانی

بازی کردن با آن ها

برچسب شده در: