در این نوشته با جواب صفحه 79 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 79 ریاضی هشتم

کار در کلاس

در هر قسمت، بردار داده شده را بر حسب i و j و سپس به صورت مختصاتی بنویسید.

image 177

فعالیت

1- طرف دیگر هر تساوی را مانند نمونه کامل کنید.

image 178

2- دو دانش آموز، معادلهٔ برداری زیر را حل کرده‌اند. مراحل راه حل آنها را با هم مقایسه کنید.

جواب هر دو یکسان است.

راه حل سعید: سعید معادله را با استفاده از نمایش مختصاتی بردار ها حل کرده است.

راه حل حمید: حمید معادله را با استفاده از نمایش بردار ها برحسب بردار های واحد مختصات حل کرده است.

3- معادله‌های زیر را با روش مورد نظر خود حل کنید.

جواب صفحه 79 ریاضی هشتم

برچسب شده در: