در این نوشته با جواب صفحه 79 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 79 ریاضی چهارم

به کمک گوشه‌ی گونیا روی سه دایره‌ی مختلف، یک زاویه رسم می‌کنیم و آن قسمت از دایره را برمی‌داریم.

image 128

در شکل‌های زیر از کدام دایره زاویه‌‌ی بزرگ‌تری برداشته شده است؟ چرا؟


هر سه برابرند، چون برابر با زاویه‌ی گوشه گونیا هستند در واقع مقدار باز شدن ضلع‌های هر سه زاویه با هم مساوی است.

جواب صفحه 79 ریاضی چهارم
جواب صفحه 79 ریاضی چهارم

فعالیت

1- می‌خواهیم این دو زاویه را با هم مقایسه کنیم.

image 133

یک برگ کاغذ شفّاف را مانند شکل روی زاویه‌‌ی «ر» قرار دهید و با مداد زاویه‌‌ی «ر» را روی آن رسم کنید.

image 129

سپس کاغذ شفّاف را روی زاویه‌‌ی «م» قرار دهید و زاویه‌های «م» و «ر» را مقایسه کنید (زاویه‌ی «ر» داخل آن قرار می‌گیرد یا بیرون آن؟) داخل و در دایره علامت مناسب (> یا <) بگذارید.

زاویه‌ی «م» > زاویه‌ی «ر»

2- به همین ترتیب زاویه‌های زیر را دو به دو مقایسه کنید و علامت مناسب (< یا = یا >) بگذارید.

image 130

زاویه‌ی «ک» < زاویه‌ی «س»

image 134

زاویه‌ی «و» = زاویه‌ی «ه»

image 129

زاویه‌ی «م» = زاویه‌ی «ن»

3- یک مستطیل چند زاویه دارد؟ 4 تا
به کمک گونیا بررسی کنید که این زاویه‌ها، زاویه‌‌ی راست هستند یا نه. بله

image 131