در این نوشته با جواب صفحه 8 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 8 ریاضی هفتم

راهبرد حل مسئله ساده‌تر 

برای حلّ بعضی از مسئله‌ها، ابتدا مسئله‌ای ساده‌تر را که با مسئلهٔ اصلی در ارتباط است، حل می‌کنیم. سپس با استفاده از نتیجه و پاسخ مسئلهٔ ساده شده، جواب مسئلهٔ اصلی را به دست می‌آوریم. برای ساده کردن مسئله می‌توان از عددهای تقریبی یا عددهای کوچک‌تر استفاده کرد. برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئلهٔ اصلی از راهبرد الگویابی استفاده می‌کنیم و الگوی کشف شده در مسئلهٔ ساده را به مسئلهٔ اصلی مرتبط می‌کنیم.

1- قطر خورشید 1392530 کیلومتر و قطر کره زمین 12756/6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

image 108
جواب صفحه 8 ریاضی هفتم

برای ساده شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید.

1392530≃1000,0001392530≃1000,000

خلاصهٔ مسئله ساده شده را بنویسید و پاسخ دهید.

100001000012756/6≃12756/6≃

قطر خورشید را بر قطر زمین تقسیم می‌کنیم.

1000000÷10000=1001000000÷10000=100

2- حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

image 109

به جای حل کردن عبارت بالا، ابتدا ساده شدهٔ این مسئله را حل کنید.
در پاسخ‌ها چه الگو و رابطه‌ای تشخیص می‌دهید که به کمک آن بتوانید پاسخ مسئلهٔ اصلی را بدون محاسبه بنویسید؟

جواب صفحه 8 ریاضی هفتم
جواب صفحه 8 ریاضی هفتم

3- اگر 10 نقطه را که هیچ سه‌تای آنها روی یک خط نیستند، دو به دو به هم وصل کنیم؛ چند پاره خط به وجود می‌آید؟

تعداد پاره خط‌ها در واقع مجموع تعداد ضلع‌ها و تعداد قطرهاست.
یک الگو پیدا کنید و برای 10 نقطه نتیجه‌گیری کنید.

تعداد قطرها + تعداد اضلاع = تعداد پاره‌خط‌ها

image 110

3+0=33+0=3
0 =قطر
 3 =ضلع

image 111

4+2=64+2=6
2= قطر
4 =ضلع

image 111 1

5+5=105+5=10
5 =قطر
5 =ضلع

… ، 45 ، 36 ، 28 ، 21 ، 15 ، 10 ، 6 ، 3

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: