در این نوشته با جواب صفحه 8 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 8 علوم چهارم

فکر کنید

جواب صفحه 8 علوم چهارم
جواب صفحه 8 علوم چهارم

در هر یک از شکل‌های بالا، چه موادی با هم مخلوط شده‌اند؟ جدول زیر را پر کنید.

جامد در جامدجامد در مایعمایع در مایع
میوه‌هاشربت خاکشیرآب و روغن
آجیلشربت آلبالوآب و گلاب
مخلوط دکمه‌هاآب قندنفت با روغن

به علت وجود شکر در شربت و جامد بودن آن این مخلوط را جامد در مایع در نظر گرفتیم.

فعالیت

وسایل و موادّ لازم: لیوان، روغن، قاشق، گچ، آب

1- درون سه لیوان که قبلاً آنها را شماره‌گذاری کرده‌اید، تا نیمه آب بریزید.
2- در لیوان شماره‌ی (1) سه حبه قند و در لیوان شماره‌ی (2) سه قاشق روغن مایع بریزید و آنها را هم بزنید.
3- در لیوان شماره‌ی (3) سه قاشق گچ یا آرد بریزید و آن را هم بزنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
4- مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره‌ٔ لیواننام موادّ موجود در لیوانشفّاف است یا شفّاف نیستموادّ درون لیوان ته‌نشین می‌شوند یا نمی‌شوند
1آب و قندشفافته‌نشین نمی‌شود
2آب و روغنکدردولایه می‌شود
3آب و گچکدرته‌نشین می‌شود

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

محلول یک مخلوط یکنواخت و شفاف است. اما مخلوط‌های غیریکنواخت کدر هستند. اجزای سازنده محلول ته‌نشین نمی‌شوند و همچنین دو لایه جداگانه تشکیل نمی‌دهند.

برچسب شده در: