جواب صفحه 8 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 8 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 8 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 8 کتاب کار زبان نهم

1. گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1) Choose the correct forms.

1. Kate isn’t/aren’t funny.

2. There is/are a car in the street.

3. There is/are fifteen benches in the class.

4. It is/are really beautiful.

5. Iranians is/are very brave.

جواب:

Kate isn’t funny. 1. کِیت شاد و خوشحال نیست.

2. There is a car in the street. یک ماشین در خیابان وجود دارد.

3. There are fifteen benches in the class. در کلاس 15 صندلی وجود دارد.

4. It is really beautiful. این بسیار زیباست.

5. Iranians are very brave. ایرانیان بسیار شجاع هستند.

2. جاهای خالی را با افعال to be پر کنید.

2) Fill in the blanks. (to be verbs)

I am Ali Rasooli. I ………..….. 14 years old. I go to Shahid Kazemi school. My school …….….. beautiful. There …….….. 30 students in my class. My classmates …….….. clever and friendly. Mr. Ahmadi is our English teacher. He ………..….. hard-working but he …….….. nervous at all. He’ …….. very kind and patient.

I am Ali Rasooli. I ….am…. 14 years old. I go to Shahid Kazemi school. My school ….is…. beautiful. There ….are…. 30 students in my class. My classmates ….are…. clever and friendly. Mr. Ahmadi is our English teacher. He ….is…. hard-working but he ….isn’t…. nervous at all. He’….s…. very kind and patient.

من علی رسولی هستم. 14 سال سن دارم و به مدرسه شهید کاظمی می روم. مدرسه من زیباست. در کلاس ما 30 دانش آموز وجود دارد. هم کلاسی های من باهوش و دوست داشتنی هستند. آقای احمدی معلّم انگلیسی ما هستند. ایشان سخت کوش هستند ولی به هیچ عنوان عصبی نیستند. ایشان بسیار مهربان و صبور هستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه