در این نوشته با جواب صفحه 80 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 ریاضی دوم

1- به جای مربع عدد مناسب قرار دهید.

20+23=43

2- به جای مربع چه عددی را می‌توان قرار داد؟

34+17=51

یعنی چه عددی را با 17 جمع کنیم تا جواب 51 شود.


با عددی که فکر می‌کنید می‌تواند جواب باشد، برای حدس اوّل شروع کنید.

حدس اول: 40+17=57

با توجّه به پاسخ خود، حدس دوم را باید بیشتر در نظر بگیرید یا کمتر از آن؟ چرا؟ کمتر 


حدس زدن را تا پیدا کردن جواب، ادامه دهید و مانند نمونه حدس‌های خود را بنویسید.

39+17=56

38+17= 55

37+17= 54

36+17=53

35+17=52

34+17=51

3- مانند نمونه‌ی بالا جاهای خالی را کامل کنید.

60−40= 20

60−33=27

29+40= 69

29+34=63

کامل کن

جدول شگفت انگیز زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 80 ریاضی دوم
جواب صفحه 80 ریاضی دوم

برچسب شده در: