در این نوشته با جواب صفحه 80 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 80 ریاضی ششم

1- الف) مختصات نقطه‌ی «آ» را بنویسید.

image 329

ب) قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به محور تقارن قرمز پیدا کنید.

image 326

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را بنویسید.

image 330

ت) چه رابطه‌ای بین مختصات نقطه‌ی «آ» و مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» وجود دارد؟ توضیح دهید.

عرض هر دو نقطه با هم برابر است.

2- الف) مختصات نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

image 331

ب) قرینه‌ی پاره خطّ «آ ب» را نسبت به خطّ تقارن رسم کنید.

جواب صفحه 80 ریاضی ششم

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

image 332

3- الف) مختصات رأس‌های مثلّث «آ ب پ» و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید.

image 333

ب) چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و قرینه‌ی آن وجود دارد؟ عرض هر نقطه با عرض قرینه‌ی آن برابر است.

image 328

جواب کار در کلاس صفحه 80 ریاضی ششم

1- در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را مانند نمونه نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.

image 334

2- در کار در کلاس 1، مختصات رأس‌های هر شکل و قرینه‌ی آن نسبت به خطّ قرمز رنگ را بنویسید.

image 335

3- چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و مختصات رأس‌های قرینه‌ی آن وجود دارد؟

طول هر نقطه و قرینه‌ی آن با هم برابر است.

برچسب شده در: