در این نوشته با جواب صفحه 80 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

image 180

تمرین

1- طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

image 181

2- دو محور عمود برهم رسم کنید و بردارهای واحد مختصات را روی آنها مشخص کنید. آنگاه بردارهای زیر را روی آن دستگاه مختصات رسم کنید و هر بردار را برحسب بردارهای واحد i و j بنویسید.

image 182

3- با توجه به شکل زیر، مختصات بردار c را با دو روش زیر پیدا کنید.

image 183

4- با توجه به علامت طول و عرض بردار، شکل تقریبی آن را مانند نمونه رسم کنید.

image 184
جواب صفحه 80 ریاضی هشتم

5-

image 185

6- یک روباتِ برنامه ریزی شده به صورت زیر از مبدأ مختصات حرکت می‌کند.
با مشاهدهٔ سه حرکت اولِ این روبات، الگویی برای حرکت آن کشف کنید و توضیح دهید. روبات پس از حرکت پنجم به کدام نقطه می‌رسد؟

image 186

7- حمیده با خود فکر می‌کرد که اگر چند بردار با هم جمع شوند، بردار حاصل جمع از همهٔ آنها بزرگ‌تر است. آیا او درست فکر کرده است؟ با کشیدن شکل توضیح دهید.

خیر

image 187

8- در صفحهٔ شطرنجی زیر، یک خودرو با نقطهٔ A مشخص شده است. این خودرو مسیری را طی کرده است تا به نقطهٔ B برسد؛ در کل به اندازهٔ چند واحد حرکت کرده است؟

28

خودرو از نقطهٔ A و B در راستای عمودی چند واحد جا به جا شده است؟

2

جواب صفحه 80 ریاضی هشتم

برچسب شده در: