در این نوشته با جواب صفحه 80 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 ریاضی هفتم

مستطیل ABCD را حول محوری که از AD می‌گذرد، دوران می‌دهیم. شکل زیر نشان می‌دهد که مستطیل‌ها چگونه حرکت می‌کنند.

image 30

شما هم مانند شکل مقابل کاغذی را روی مدادی بچسبانید و آن را بچرخانید و حرکت مستطیل را تماشا کنید.

با چرخاندن این مستطیل چه حجمی به وجود می‌آید؟ استوانه

مشخصات آن حجم را بنویسید.


ارتفاع استوانه طول مستطیل است و شعاع دایره استوانه عرض مستطیل است.

image 31

با حرکت یک سطح در فضا، حجم ساخته می‌شود. همین کار را برای شکل‌های دیگر نیز می‌توان انجام داد تا حجم‌های دیگری ساخته شوند. در سال‌های بعد در این مورد بیشتر توضیح داده خواهد شد.

کاردرکلاس

1- سطحی مثل شکل مقابل را حول محور d دوران می‌دهیم.


حجم چه شکلی ساخته می‌شود؟ می‌توانید با یک فرفره و چرخاندن آن حجم ایجاد شده را ببینید.
از این خاصیت در خرّاطی، تراشکاری و سفالگری برای ساختن حجم‌های مختلف استفاده می کنند.

image 29
جواب صفحه 80 ریاضی هفتم

2- یک مستطیل را یک بارحول محور AD و یک بار حول محور AB دوران دهید. حجم حاصل از این دوران را حساب کنید.

image 28

ارتفاع × مساحت دایره = حجم استوانه

ارتفاع × مساحت دایره = حجم استوانه

2 =(4×4×?)×32?

ارتفاع × مساحت دایره = حجم استوانه

4=(2×2×?)×16?

برچسب شده در: