در این نوشته با جواب صفحه 80 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 ریاضی چهارم

1- به کمک گونیا مشخّص کنید که کدام زاویه از زاویه‌‌ی راست کوچک‌تر است. آن را با × مشخّص کنید. کدام زاویه از زاویه‌‌ی راست بزرگ‌تر است؟ آن را با علامت تیک مشخّص کنید.

image 135

1- رضا برای مقایسه‌ی دو زاویه‌‌ی آبی و قرمز از یک نیم دایره استفاده کرده است. او نیم دایره را با یک کاغذ شفّاف درست کرده است.

image 137

با توجّه به شکل زیر راه حلّ رضا را توضیح دهید.


مرکز نیم دایره را روی رأس زاویه (م) قرار داده و شعاع دایره را روی ضلع (م ن) قرار داده و محل برخورد ضلع دیگر زاویه با محیط دایره را نقطه (د) نامیده است و به همین روش زاویه (ن س و) را نیز روی نیم دایره مشخص کرده است و از روی شکل مشخص است که زاویه‌ی (س) بزرگ‌تر از زاویه‌ی (م) است.

image 136

2- در هر یک از حالت های زیر رنگ قرمز زاویه‌‌ی «ن» و رنگ آبی زاویه‌‌ی «و» را نشان می‌دهد. مشخّص کنید که کدام زاویه بزرگ‌تر است.

image 138

زاویه‌ی «ن» > زاویه‌ی «و»

image 139

زاویه‌ی «ن» < زاویه‌ی «و»

image 140

زاویه‌ی «ن» > زاویه‌ی «و»

3- شما هم یک نیم دایره درست کنید و به کمک آن زاویه‌های رسم شده را از کوچک به بزرگ بنویسید.

جواب صفحه 80 ریاضی چهارم
جواب صفحه 80 ریاضی چهارم