در این نوشته با جواب صفحه 80 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 علوم هشتم

گفت و گو کنید

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

در حالت عادی تعداد الکترون با پروتون برابر است پس اتم خنثی است

خود را بیازمایید

وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می دهیم، میله و کیسه دارای بار الکتریکی می شوند. با توجه به شکل توضیح دهید.

1- الکترون ها از کدام جسم کنده می شود؟

اجسامی که تجمع بارمنفی در سطح خود دارند مانند شیشه الکترون از دست می دهند مثبت می شوند و اجسامی که تجمع بار مثبت در سطح خود دارند مانند پلاستیک ها الکترون می گیرند و منفی می شوند

2- آن جسم چه باری پیدا می کند؟

پروتون در داخل هسته است با جاذبه زیاد اجازه حرکت ندارد.

برچسب شده در: