در این نوشته با جواب صفحه 80 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 علوم چهارم

درباره ی شباهت های سلّول های بالا در گروه خود گفت و گو کنید.

اطراف آنها پوشش نازکی وجود دارد. مایع غلیظی در آن  است و هسته‌ای در وسط آن دیده می‌شود.

ما برای زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم؟

آب، غذا و هوا

برچسب شده در: