در این نوشته با جواب صفحه 80 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 80 مطالعات پنجم

فعالیت

8. کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا تیمکره‌ی جنوبی، در نیمکره‌ی شرقی است یا غربی، چگونه پی بردید؟

نیمکره شمالی و شرقی

شبکه‌ی مربّعات

همانطور که می بینید، روی این نقشه خط های عمودی و افقی رسم شده است که به آن شبکه‌ی مربّعات می گویند.

با استفاده از شبکه‌ی مربّعات، مکان دقیق هر پدیده را بهتر می توانیم تعیین کنیم؛ برای مثال، استخر در (ب 5) قرار گرفته است و پارک در (الف 2 و 3).

اکنون محلّ دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.

هتل ( د 4 )

مسجد ( ج 1 )

راه آهن ( الف 1 )

حالا بگویید هر یک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است.

د 2 ( آتش نشانی )

ج 5 ( مدرسه )

ب، ج 3 ( فروشگاه )