در این نوشته با جواب صفحه 81 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 تفکر و سبک زندگی هفتم

پرسش نامۀ زیر را تکمیل کنید. در این پرسش نامه نمونه هایی از مهارت های ارتباطی آمده است. سعی کنید از روی صداقت به سؤالات پاسخ دهید. اگر تعداد پاسخ های بلی شما بیشتر باشد، به معنای آن است که در برقراری ارتباط با دیگران موفق هستید.

image 127