در این نوشته با جواب صفحه 81 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 ریاضی دوم

حدس و آزمایش

در یک مزرعه روی هم 4 تا شترمرغ و گوسفند هستند. آن‌ها روی هم 14 پا دارند. (هر شترمرغ 2 پا و هر گوسفند 4 پا دارد.) در این مزرعه چند تا شترمرغ و چند تا گوسفند است؟

جواب صفحه 81 ریاضی دوم

با توجّه به جواب آزمایش مربوط به حدس اوّل، تعداد گوسفندها را باید کمتر کرد یا بیشتر؟ چرا؟

image 203

کامل کن

به ساعت زیر نگاه کنید.

عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت 2:30 شود؟

10 دقیقه


مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را رنگ کنید.

image 202

عقربه‌ی بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت 5 شود؟

20 دقیقه


مقدار حرکت را با رنگ کردن نشان دهید.

image 204

برچسب شده در: