در این نوشته با جواب صفحه 81 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 ریاضی چهارم

1- زاویه‌های زیر را به کمک نیم دایره‌ی شفّاف دو به دو مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

image 142

زاویه‌ی «ک» < زاویه‌ی «د»

image 143

زاویه‌ی «م» = زاویه‌ی «ن»

image 142

زاویه‌ی «م» < زاویه‌ی «ر»

تمرین

1- به طور معمول از دو نوع گونیا به شکل‌های زیر استفاده می‌کنیم.


با کنار هم قرار دادن دو گونیا زاویه‌های مختلف ساخته می‌شود.
حالا در شکل‌های زیر، مانند نمونه زاویه‌های ساخته شده را با مداد رنگی مشخّص کنید.

image 144

هریک از آنها را با یک حرف نام گذاری کنید. سپس، مشخّص کنید که کدام یک تند، کدام یک باز و کدام یک راست است.

جواب صفحه 81 ریاضی چهارم
جواب صفحه 81 ریاضی چهارم

2- مانند شکل، زاویه‌های این دو نوع گونیا را رسم کنید و با قیچی زاویه‌ها را ببرید.

image 147

مانند شکل زیر زاویه‌های بریده شده را روی هم بگذارید.

image 146

برای مثال، در شکل زاویه‌‌ی (س) روی (ن) قرار گرفته است. کدام زاویه بزرگ‌تر است؟

ن
به همین ترتیب، زاویه‌های بریده شده را روی هم قرار دهید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

image 148

ر > م
ک < ن
ن > د
س > م
ر > ک

– زاویه‌‌ی (س) با چند زاویه‌‌ی (م) پوشیده می‌شود؟ 2 تا
– زاویه‌‌ی (ن) با چند زاویه‌‌ی (ک) پوشیده می‌شود؟ 2 تا
– زاویه‌‌ی (ر) با چند زاویه‌‌ی (م) پوشیده می‌شود؟ 3 تا