در این نوشته با جواب صفحه 81 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 81 فارسی پنجم

درست و نادرست

1 محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می‌یافت.

درست

2 تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.

درست

3 پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق‌العاده دارد.

نادرست

درک مطلب

1 محمود ساختن رنگ را از چه کسی آموخت؟

استاد امامی

2 چرا استاد امامی مراقب بود محمود دچار غرور نشود؟

چون غرور باعث می شود  انسان فکر کند در کارش بهترین است و این امر باعث جلوگیری از پیشرفت انسان می شود. همچنین غرور باعث خودنمایی و فخر فروشی انسان می شود.

3 استاد امامی چگونه به این نتیجه رسید که محمود از استادان بزرگ نقاشی خواهد شد؟

هنگامی که محمود با دو سه حرکت دست آهو را با چشمانی بسته کشید

4 به نظر شما تصویر استاد فرشچیان در ابتدای درس، بیانگر کدام ویژگی شخصیتی اوست؟ عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد.

کنجکاو بودن: هیچ چیز از نگاه کنجکاو و جست و جو گر « محمود» دور نمی ماند.

برچسب شده در: