در این نوشته با جواب صفحه 82 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 ریاضی سوم

1- خطّ راست زیر را با دو حرف نام‌گذاری کنید.
روی خطّ راست زیر نقطه‌ای به نام «م» بگذارید.
با گذاشتن این نقطه دو نیم خط زیر به وجود می‌آید.
آن‌ها را هم نام‌گذاری کنید.

علامت پیکان چه چیزی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید. نشان می‌دهد که خط یا نیم خط در جهت پیکان بدون محدودیت ادامه دارد.

جواب صفحه 82 ریاضی سوم

آیا می‌توان یک خطّ راست را اندازه‌گیری کرد؟ چرا؟ 

2- خطّ راست «م‌ ن» را با خط‌کش بکشید. روی آن دو نقطه‌ی «س» و «د» را انتخاب کنید. پاره خطّ «س د» را با خط‌کش اندازه بگیرید و پاره خطّی به همان اندازه رسم کنید. چرا در دو سرِ پاره خط نقطه می‌گذاریم؟ تا از دو طرف آن را محدود کنیم و بتوانیم طول آن را اندازه بگیریم.

کشف کن

به کمک خط کش و مانند مثال، در دور تا دور نقطه‌ی «م» نقطه‌هایی پیدا کنید که با نقطه‌ی «م» دو سانتی‌متر فاصله داشته باشند. 


چند نقطه می‌توان پیدا کرد؟ بی‌شمار یا خیلی زیاد
اگر این نقطه‌ها خیلی به هم نزدیک شوند، چه شکلی درست می‌شود؟ دایره
در این صورت نقطه «م» چه نقطه‌ای است؟ مرکز

image 6

برچسب شده در: