در این نوشته با جواب صفحه 82 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 ریاضی هشتم

1- با توجه به بردارهای a و b و c، بردار d را رسم کنید.

image 189

2-

image 190

3- با توجه به شکل، مختصات بردار c را پیدا کنید.

جواب صفحه 82 ریاضی هشتم

برچسب شده در: