در این نوشته با جواب صفحه 82 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 فارسی سوم

درست و نادرست

1- شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم، من را جلد می کنید.

درست

2- شما همیشه از من خسته می شوید و به پدر و مادرتان شکایت می کنید.

نادرست

درک مطلب

1- چه زمانی تو کتاب را به سفر می بری و کتاب کی تو را به سفر می برد؟

مقتی کتاب را در کیفم می گذارم و به مدرسه می برم مثل این است که من کتاب را به سفر می برم و هنگامی که کتاب را می خوانم در این حالت او مرا به سفر می برد.

2- آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟

بله، چون با مطالعه کتاب فارسی چیز های زیادی یاد گرفتم.

3- سؤال: چگونه کتاب از حال ما با خبر می شود؟

پاسخ: با شنیدن تپش قلب کوچولو و مهربان ما از حالمان با خبر می شود.

واژه آموزی

به جمله های زیر توجه کن.

– دانش آموز توانمند، یعنی دانش آموزی که توانایی دارد.

– رفتار ارزشمند، یعنی رفتاری که ارزش دارد.

حالا تو بگو:

– دختر هنرمند، یعنی ………………. .

– دختری که هنر دارد.

– انسان ………، یعنی انسانی که ثروت دارد.

– ثروتمند.

برچسب شده در: