در این نوشته با جواب صفحه 82 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 82 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، پر کن.

– مرزنشینان

– گذشته

– با اهمیت

– صنعت، میهن، معروف

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

مرزی – اهمیت – مرزنشینان – برخاست – مناطق مختلف – صنعت

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آنها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

مرزی: همه ی کسانی که در مناطق مرزی میهن زندگی می کنند، نگهبان اصلی وطن هستند.

اهمیّت: زبان فارسی، زبان ملی ما ایرانیان است و برای حفظ میهن، بسیار با اهمیت است.

مرزنشینان: ما مرزنشینان را که انسان های پر تلاش هستند، خیلی دوست داریم.

برخاست: از میان گروه تاریخ یکی برخاست.

مناطق مختلف: برخی از ما در مناطق مختلف کشور به زبان مادری و محلی خود حرف می زنیم.

صنعت: اگر ما در علم و صنعت پیشرفت کنیم، میهن ما همه جا معروف و سربلند می شود.

3- مانند نمونه، کامل کن.

جواب صفحه 82 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس ایران آباد

برچسب شده در: