در این نوشته با جواب صفحه 83 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 تفکر و سبک زندگی هشتم

فکر کنید پاسخ دهید

1- چرا انسان موجودی ارزشمند است؟

چون که اشرف مخلوقات خداوند می باشد.

2- منظور خداوند متعال از بیان این آیه که ما همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم، چیست؟

منظور از کرامت ، عظمت انسان در داشتن فکر واندیشه و استعدادهای گوناگونی است و می تواند به وسیله ان در طبیعت تصرف کند و برای خود زندگی بهتر بسازد ، همچنین انسان،قدرت انتخاب وخوداگاهی دارد.

3- دلایل عزت نفس رزمندگان در زمان دفاع مقدس را بیان کنید.

زیرا آنان به خداوند دلبسته بودند و بر او توکل می کردند؛ در دل شب ها برای او به مناجات می پرداختند، دل از دنیا بریده بودند و همه خواسته های خودشان را از خداوند می خواستند. از منظر و دیدگاه آنان، خداوند مظهر قدرت بود و همه قدرت های دیگر در برابر او هیچ بودند.

فعالیت

در جدول زیر فهرستی از عواملی را که موجب بالا رفتن عزّت نفس در انسان می شود، بنویسید.

image 137