در این نوشته با جواب صفحه 83 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 روان شناسی یازدهم

بسیاری از افراد در فضای مجازی، خود را با عکس نیمرخ شان (پروفایلشان) به دیگران معرفی می کنند. بهنظر شما کدام شکل زیر موفق تر است؟ چرا؟
1- تصویری تمام قد و کامل از خود؛
2- تصویری از نمای بسیار نزدیک یا نیمی از صورت خود.

تصویر تمام قد و کامل از خود می تواند درک جامعی را در بیننده ایجاد کند. کل بیشتر از مجموع اجزا است و روابط بین اجزا را هم شامل می شود.