در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 ریاضی سوم

1- با خط کش پاره‌خط‌های زیر را اندازه بگیرید. این اندازه‌ها را با واحدهای سانتی‌متر و میلی‌متر بنویسید.

image 11

میلی‌متر 30 = س د 
سانتی‌متر 3 = س د

image 9

میلی‌متر 50 = م ن
سانتی‌متر 5 = م ن

2- در شکل زیر سه خطّ راست دو به دو همدیگر را قطع کرده‌اند. نقطه‌های روی شکل را نام گذاری کنید.
از برخورد این سه خط یک مثلّث به وجود آمده است.
دور این مثلّث را رنگ کنید.


دور این مثلّث از چند پاره خط درست شده است؟ آن‌ها را نام ببرید. 3 

جواب صفحه 83 ریاضی سوم
جواب صفحه 83 ریاضی سوم

اندازه‌گیری کن

فاصله ی هریک از نقطه‌های روی دایره تا نقطه‌ی «م» را با خط‌کش اندازه بگیرید و خط بکشید.


آیا اندازه‌ی این پاره خط‌ها برابر است؟ بله همه 15 میلی‌متر هستند.
نام این پاره خط‌ها چیست؟ شعاع دایره

image 8

نام این پاره خط‌ها چیست؟


پاره خطّ «ب م» شعاع
پاره خطّ «ب ن» قطر 
پاره خط «م ن» شعاع

image 10

برچسب شده در: