در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه 83 ریاضی ششم

1- به کمک معلّم خود چند شکل نام ببرید که تقارن چرخشی دارند.

مربع – مستطیل – لوزی – دایره

2- توضیح دهید چگونه می‌توان قرینه‌ی یک شکل را نسبت به یک نقطه پیدا کرد.


قرینه‌ی نقاط اصلی شکل را نسبت به آن نقطه پیدا کرده و به هم وصل می‌کنیم.

3- توضیح دهید چگونه با دو عدد، مختصات یک نقطه در صفحه‌ی مختصات مشخّص می‌شود.


مختصات یک نقطه در صفحه‌ی مختصات به صورت براکت است که عدد بالایی حرکت در جهت افقی (چپ یا راست) و عدد دوم حرکت در جهت عمودی (بالا یا پایین) را نشان می‌دهد. (با شروع حرکت از مبدأ)

جواب تمرین صفحه 83 ریاضی ششم

1- قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

image 341

2- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که هر شکل تقارن مرکزی داشته باشد.

جواب تمرین صفحه 83 ریاضی ششم

۳- الف) یک ورق کاغذ شفاف را روی شکل رو به رو قرار دهید و تصویر ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت شکل را روی آن رسم کنید و آن را به اندازه‌ی حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل، منطبق می شود؟

image 342

بله منطبق می شود.

ب) اگر کاغذ شفاف را ۱۸۰ درجه بچرخانیم آیا تصویر شکل، روی شکل منطبق می شود؟


بله

۴- هر کدام از شکل های زیر را چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

image 343

5- مختصات رأس‌های یک چهار ضلعی داده شده است:

الف) چهار ضلعی را رسم کنید.

image 344

ب) مساحت چهار ضلعی را پیدا کنید.

image 345

6- الف) مختصات شکل (1) را بنویسید.
ب) قرینه‌ی شکل (1) نسبت به خطّ تقارن را رسم کنید.
پ) مختصات قرینه‌ی شکل (1) را بنویسید.

جواب صفحه 83 ریاضی ششم
جواب صفحه 83 ریاضی ششم

برچسب شده در: