در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 ریاضی نهم

1- حاصل عبارت‌های زیر را با توجه به اتحاد مربع دو جمله‌ای به دست آورید.

image 52

2- جاهای خالی را با توجه به نمونه پُر کنید.

image 53

فعالیت

در سال گذشته خاصیت پخشی عمل ضرب نسبت به عمل جمع را در چند جمله‌ای‌ها خوانده‌اید.

image 54

اکنون اگر این برابری را مانند زیر به صورت ضرب دو عبارت بنویسیم، دو جمله‌ای ab+ac را به ضرب عبارت‌ها تجزیه کرده‌ایم:

image 55

چند جمله‌ای‌های زیر را مانند نمونه تجزیه کنید:

image 56
image 57

برچسب شده در: