در این نوشته با جواب صفحه 83 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 فارسی دوم

حالا تو بگو

– دانشگاه یعنی محل آموختن

– آزمایشگاه یعنی محل آزمایش

– زیستگاه یعنی محل زیستن (زندگی کردن)

بیاموز و بگو

مردان یعنی چند مرد ← مردها
زنان یعنی چند زن ← زن‌ها
کودکان یعنی چند کودک ← کودک ها
چشمان یعنی چند چشم ← چشم‌ها
درختان یعنی چند درخت ← درخت‌ها
دختران یعنی چند دختر ← دختر ها

برچسب شده در: