در این نوشته با جواب صفحه 84 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 84 ریاضی سوم

1- در شکل زیر چهار خطّ راست یکدیگر را قطع کرده‌اند. نقطه‌های روی شکل را نام‌گذاری کنید.


از برخورد این چهار خط چه شکلی به وجود آمده است؟ مربع

image 13

2 پنج ضلعی زیر را «آ ب ج د ه» می نامیم. 

image 12

شما هم این شکل‌ها را نام‌گذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید.

image 14

3- با خط کش یک چهار ضلعی، یک پنج ضلعی و یک شش ضلعی بکشید و آن‌ها را نام‌گذاری کنید.

image 15

انجام بده

مستطیل 4 گوشه دارد. در مستطیل زیر، گوشه‌های روبه‌رو را به هم وصل کرده‌ایم. به این پاره خط‌های قرمزرنگ قطرهای مستطیل می‌گوییم. حالا شما هم قطرهای هر یک از این شکل‌ها را رسم کنید و تعداد آن‌ها را زیر هر شکل بنویسید. 

جواب صفحه 84 ریاضی سوم
جواب صفحه 84 ریاضی سوم

برچسب شده در: