در این نوشته با جواب صفحه 84 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 84 ریاضی چهارم

کادرکلاس

به طور معمول، از دو نوع گونیا با زاویه‌های مشخّص شده استفاده می‌شود.
(به علامت زاویه‌ی راست توجّه کنید.)

image 163

با کنار هم یا روی هم گذاشتن این گونیاها زاویه‌های مختلف می‌توان ساخت. اندازه‌ی زاویه‌های مورد نظر را مانند نمونه پیدا کنید.

image 162

30°+45°=75°
90°+45°=135°

image 161

45°−90°=45°

فعالیت

1- به کمک گونیا می‌توان زاویه‌های مختلفی ساخت. چند دانش‌آموز زاویه‌های مختلفی را با دو گونیا ساخته‌اند.


بعضی از آنها شکل را کشیده‌اند، بعضی عبارت ریاضی را نوشته‌اند و برخی فقط جواب آخر را. نوشته‌ها و شکل‌های آنها را کامل کنید.
سمیه

image 167

30°+45°=75°

مینا

image 166

60°−90°=30°

زهرا

image 164

45°−60°=15°

سینا

image 168

90°+90°=180°

بهنام

image 165

60°+45°=105°

بهرام

image 169

45°+30°=75°

2- با توجّه به شکل سمت راست، زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟

150°−180°=30°

جواب صفحه 84 ریاضی چهارم
جواب صفحه 84 ریاضی چهارم