در این نوشته با جواب صفحه 84 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 84 فارسی دوم

پیدا کن و بگو

۱- کلمه‌هایی که «ها» دارند.

دیدنی ها –کوه ها – دشت ها – دریاها –جنگل ها – زیارتگاه ها – بناها – قسمت ها

2- کلمه‌هایی که «ان» دارند.

مردان – زنان – آنان – دانشمندان

فکر کن و بگو

۱- کلمه‌هایی که «ها» دارند.

دیدنی ها –کوه ها – دشت ها – دریاها –جنگل ها – زیارتگاه ها – بناها – قسمت ها

2- کلمه‌هایی که «ان» دارند.

مردان – زنان – آنان – دانشمندان

برچسب شده در: