در این نوشته با جواب صفحه 85 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

کاردرکلاس

زاویه‌های مثلّث‌های زیر را با نقّاله اندازه بگیرید.

جواب صفحه 85 ریاضی چهارم
جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

تمرین

1- مثلّث‌های رسم شده متساوی الاضلاع هستند.

زاویه‌های آنها را با نقّاله اندازه بگیرید.

image 172
جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

2- در شکل‌های زیر همه‌ی مثلّث‌ها متساوی الساقین هستند. زاویه‌های مورد نظر را اندازه بگیرید.

جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

3- اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را به دست آورید. با نقّاله همان زاویه را اندازه بگیرید.

140°−180°=40°

image 174

4- با توجّه به شکل زیر اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را پیدا کنید.

image 176

90°+90°+90°+90°=360°

5- با توجّه به شکل زیر، توضیح دهید که چگونه می‌توان با استفاده از نقّاله اندازه‌ی زاویه‌ی موردنظر را پیدا کرد.

image 175

(برای راهنمایی، خط چین رسم و دو راه حلّ مختلف نوشته شده است)
زاویه (1) را با نقاله اندازه گرفته و با زاویه نیم صفحه  جمع می‌کنیم.

180+40=220

زاویه (2) را با نقاله اندازه گرفته و از زاویه تمام صفحه کم می‌کنیم.

360−140=220

image 177

6- با توجّه به شکل‌ها مشخّص کنید که در هر حالت، پرچم چند درجه چرخیده است.

جواب صفحه 85 ریاضی چهارم
جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

7- زاویه‌ی مشخّص شده را اندازه بگیرید. این شکل چند درجه باید بچرخد تا دوباره روی خودش قرار گیرد؟

60° یا °120یا °180