در این نوشته با جواب صفحه 85 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 85 علوم دوم

گفت و گو کنید

یک حبّه ی قند و یک سیب از چه نظر به هم شباهت دارند؟ از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

تفاوت: قند از گیاه نیشکر بدست می‌آید و میوه نیست، در حالی که سیب یک میوه است. سیب جای بیشتری نسبت به یک حبه قند می‌گیرد.

شباهت: هر دو خوراکی هستند و ماده هستند.

کار در کلاس

هر گروه مواد و وسایل داخل کیف خود را روی میز بگذارد و آن ها را با توجه به مقدار جایی که می گیرند، دسته بندی کند.

جواب به این سوال بر عهده خودتان است. زیرا مواد و وسایلی که هر گروه استفاده می‌کند، متفاوت است و با توجه به فعالیتی که انجام خواهید داد، می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

برچسب شده در: