در این نوشته با جواب صفحه 86 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- در مورد تصویر و حدیث بالا گفت و گو کنید و بگویید چرا این افراد می توانند خطرناک برای خود یا دیگران باشند.

حدیث از امام هادی (ع):

«از شر کسی که خود را بی مقدار می شمارد ایمن مباش.»

اگر کسی قدر خود را نداند، به تباهی کشیده می شود.

اگر شخصیت و جایگاه انسانی فرد در نظر خودش پست و حقیر باشد، هر کار زشتی را مرتکب می شود و حرمت انسانی خویش را نگاه نمی دارد. از چنین کسی باید ترسید، زیرا وقتی کسی برای خودش ارزشی قایل نباشد، برای دیگران هم قایل نخواهد بود.

بی جهت نیست که افراد بی فرهنگ و بی هویّت، دست به جنایتهای بزرگ می زنند و از جامعه انتقام می گیرند و بزهکاری برای آنان امری عادی است.

2- با توجه به جملات بالا، وضعیت فردی را که عزت نفس پائینی دارد، توصیف کنید.

فردی که عزت نفس پائینی دارد ….

از خودش رضایت ندارد و هیچ وقت به خودش افتخار نمی کند،احساس مسئولیت ندارد، دست به انجام کاری می زند که باعث شود احترام و منزلت فرد پائین بیاید. اعتماد به نفس پائینی دارد و در تصمیم گیری ها دچار اشتباه می شود.