در این نوشته با جواب صفحه 86 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 ریاضی نهم

فعالیت

1- حاصل عبارت زیر را با دو روش ارائه شده انجام دهید و آنها را کامل کنید.

image 64

به کمک نتیجهٔ این فعالیت، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

image 65

2- با استفاده از ضرب عبارت‌های جبری، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

image 66

اگر از مربعی به ضلع a، مربعی به ضلع b را برش دهیم و جدا کنیم، مساحت شکل باقیمانده (راست) برابر با a2−b2 است. در همین حال، اگر ضلع a-b از مستطیل هاشورخورده را کنار ضلع a-b از مستطیل بدون رنگ قرار دهیم، یک مستطیل جدید (شکل چپ) به طول a+b و عرض a-b تشکیل می‌شود. پس مساحت این مستطیل برابر با مساحت شکل قبلی است.

این اتحاد را به صورت کلامی بیان کنید.
حاصلضرب ‌جمع دو عدد در تفریق آن دو عدد برابر است با مربع عدد اول منهای مربع عدد دوم

کار در کلاس

1- تساوی‌های زیر را با استفاده از اتحاد مناسب کامل کنید.

image 67

2- حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه با استفاده از اتحاد مزدوج به دست آورید.

image 68

برچسب شده در: